Понад 50 років досвіду

Історія створення

Сучасна техніка

Забезпечення технікою

Досвід спорудження об'єктів берегоукріплень

Будівництво берегоукріплень

Досвід роботи в складних гірських умовах

Досвід роботы в складних гірських умовах

Повний комплекс власної техніки і обладнання для виконання робіт

Забезпечення технікою

Виконання повного комплексу будівельно-монтажних робіт

Види діяльності

Будівництво в гірських сейсмічних зонах

Виды деятельности

Будівництво об'єктів «під ключ»

Види діяльності

Будівництво в болотистих місцевостях

Будівництво в болотистих місцевостях

Виконання повного комплексу будівельно-монтажних робіт

Види діяльності

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", із змістом Повідомлення про виникнення 13 грудня 2016 року особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента ви можете ознайомитись завантаживши його у форматі Microsoft Word або відкривши за наступним посиланням: ПрАТ Фiрма Нафтогазбуд_Особлива iнформацiя_13.12.2016.doc

 

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", із змістом Повідомлення про виникнення 12 серпня 2016 року особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента ви можете ознайомитись завантаживши його у форматі Microsoft Word або відкривши за наступним посиланням: ПАТ Фiрма Нафтогазбуд_Особлива iнформацiя_2016.doc


 

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", із змістом "Протоколу зборів акціонерів" ви можете ознайомитись завантаживши її у форматі Microsoft Word або відкривши за наступним посиланням: Протокол Загальних зборів Акціонерів_2016.doc

 

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства "Фірма "Нафтогазбуд", із змістом "Річної інформації емітента цінних паперів за 2015 рік" ви можете ознайомитись завантаживши її у форматі Microsoft Word або відкривши за наступним посиланням: http://naftogazbud.org.ua/uploads/Naftogazbud2015.doc

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості:

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Фірма «Нафтогазбуд»

2. Код за ЄДРПОУ: 01293961

3. Місцезнаходження: 79026, м.Львів, вул.Стрийська, 144

4. Міжміський код, телефон та факс: (032)-263-35-74, (032)-263-01-50

5. Електронна поштова адреса:

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: naftogazbud.org.ua

7.Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення:

20.04.2016 року припинено повноваження Членів Наглядової Ради Товариства: Чахоян Едвард Левонович (розмір частки в статутному капіталі емітента – 7,0766%), попередня посада член Наглядової Ради ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років; Гаврилова Тетяна Василівна (розмір частки в статутному капіталі емітента – 9,6894%), попередня посада член Наглядової Ради ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років; Макійчук Наталія Володимирівна (розмір частки в статутному капіталі емітента – 9,7419%), попередня посада член Наглядової Ради ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років.

20.04.2016 року обрано на посади Членів Наглядової Ради Товариства осіб: Чахоян Едвард Левонович (розмір частки в статутному капіталі емітента – 7,0766%), попередня посада член Наглядової Ради ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років; Гаврилова Тетяна Василівна (розмір частки в статутному капіталі емітента – 9,6894%), попередня посада член Наглядової Ради ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років; Андрієць Наталія Олександрівна (розмір частки в статутному капіталі емітента – 0%), попередня посада юрист ТОВ «Сталева Згода» протягом п’яти років.

20.04.2016 року припинено повноваження Членів Ревізійної комісії Товариства: Телющенко Тетяна Дмитрівна (розмір частки в статутному капіталі емітента – 7,0001%), попередня посада член Ревізійної комісії ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років; Олеськевич Юлія Олександрівна (розмір частки в статутному капіталі емітента – 0%), попередня посада провідний економіст ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років.

20.04.2016 року обрано на посади Членів Ревізійної комісії Товариства осіб: Кучерепа Ігор Михайлович (розмір частки в статутному капіталі емітента – 0%), попередня посада начальник ВТВ ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років; Вакшинська Галина Богданівна (розмір частки в статутному капіталі емітента – 0 %), попередня посада Головний бухгалтер СУ-14 ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років; Мінько Юлія Олександрівна (розмір частки в статутному капіталі емітента – 0%), попередня посада провідний економіст ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» протягом п’яти років.

Рішення про припинення повноважень та обрання на посади членів Наглядової Ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства з 20 квітня 2016 року прийнято на Загальних Зборах акціонерів Товариства, протокол від 20 квітня 2016 року. Посадові особи Товариства, повноваження яких припинено та яких обрано на посади непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, згоди на розкриття паспортних даних не надавали.

III. Підпис:

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодаством.

2. Найменування посади: Голова Правління ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» Пончко Андрій Ярославович.

 

 

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Фірма «Нафтогазбуд» (місцезнаходження м. Львів, вул. Стрийська, 144) повідомляє про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Фірма «Нафтогазбуд» (далі Загальні збори):

місце проведення Загальних зборів: зал засідань Товариства, що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 144.

дата та час проведення Загальних зборів – 20 квітня 2016 року об 15 год. 00 хв.;

час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 14 год. 00 хв.;

час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 14 год. 50 хв.;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24 год. 00 хв. 14 квітня 2016 року.

Перелік питань, які виносяться на голосування:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
 3. Звіт Правління ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 6. Розгляд і затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
 8. Затвердження значних правочинів вчинених Правлінням від імені Товариства в 2015 році.
 9. Надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 11. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
 14. Прийняття рішення про зміну типу товариства.
 15. Про затвердження нової редакції статуту Товариства.
 16. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду.
 17. Про затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію.

Для реєстрації та участі у зборах акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу, а представник акціонера - документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

З матеріалами щодо підготовки та проведення Загальних зборів Ви можете ознайомитися за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 144, кабінет юридичного відділу з понеділка по четвер з 9-00 по 16-00 (обідня перерва з 12-15 по 13-00) попередньо подавши письмову заяву та документ, що підтверджує право власності на акції станом на дату подання заяви. Довідки можна отримати за тел. (032) 2633574.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення Загальних зборів – Буй Б.В.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

59 010

52 264

Основні засоби

14 382

16 893

Довгострокові фінансові інвестиції

1 242

1 325

Запаси

12 673

10 320

Сумарна дебіторська заборгованість

9 130

17 502

Грошові кошти та їх еквіваленти

14 533

454

Нерозподілений прибуток

-60 599

-54 991

Додатковий капітал

10 462

13 736

Статутний капітал

5 370

5 370

Довгострокові зобов’язання

355

561

Поточні зобовязання

99 147

83 313

Чистий прибуток(збиток)

-9 020

-22 281

Середньорічна кількість акцій (шт.)

536 980

536 980

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

191

223

ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд»